Anna Grabowská

předsedkyně Komory expertů ručního písma

grabowska.grafologie@centrum.cz

+420 773 601 740

Znám charakter některých debat vedených také na uvedeném webu, působnost paní Anny Grabowské v rámci specializace grafologie, další i jiné zprostředkované informace na toto téma.

Osobně se kloním k tomu, že v celkovém kontextu sporných momentů až fatálních, místy odsuzujících postupů vedených proti osobě znalkyně v oboru grafologie paní Grabowské jde více než o zájem o vědní přístupy, oborovou dominanci a metodologické postupy o subjektivní až osobní nevraživost, pokusy o ztrátu jisté společenské prestiže (finanční efekt nevyjímaje), a konečně o naprosto nepochopitelný, ba až nevědecký přístup k samotné vědní disciplíně – grafologii (humanitní vědě[1]).

Patřím spíše k těm, kteří i z pohledu studia také filozofie přistupují k myšlenkám, názorům i metodologickým postupů více z tzv. renesančních hledisek, tudíž z pohledů množství přístupů a variant. Teprve pak, jakmile dojde k jisté metodologické krystalizaci daného přístupu, si dovolím „škrtat“. Proto mi přijde poněkud hysterické a odporující zásadám vědeckého myšlení, a pouze z ryze osobních a možná i sobeckých důvodů pranýřovat někoho, protože se mnou nesdílí jakési účelové, „stavovské ctnosti“. To spatřuji v neustálých pokusech napadat nikterak nezákonné postupy a grafologické snažení paní Grabowské, která nejenže má příslušnou akreditaci ke grafologické specializaci, nedopustila se ničeho nezákonného, má příslušná soudní rozhodnutí, rušící jakákoliv obvinění a jejich důsledky, navíc sledující skutečně specifické, v zahraničí i doma ozkoušené postupy specializované postupy grafologie.

Co mi však utkvělo v paměti a samozřejmě se snažím o rozumové uspořádání sděleného v pořadu „Na vlastní oči“ odvysílaného TV NOVA koncem ledna 2013 a kde se pojednávalo o sporech uvnitř samotných členů-znalců z oboru ručního písma působících na půdě Kriminalistického ústavu. Z kontextu pořadu minimálně vyplynula zřejmá rivalita až nesnášenlivost těch, kteří by spolu z pohledu stejného předmětu zájmu i hospodářské soutěže mohli minimálně kooperovat, záleží-li jim opravdu na oboru zájmu, nikoli na „politice“, v níž se snaží „sestřelit“ toho nebo onoho „nepohodlného“, nejlépe za odpovídající mediální přízně. S ohledem na velmi nedobré vazby a souvislosti, jenž naznačil a odkryl tento pořad, nejen směrem ke členům Kriminalistického ústavu, je možné dovozovat, jaké antipatie mohou panovat směrem ke specialistům grafologických přístupů a posudků. Celá problematizovaná oblast sporů, tj. grafologové vs znalci ručního písma se zřejmě začíná stávat více oblastí „podivných až účelových politických hrátek“, jejichž „obětí“ mohou být nejen ryze lidé typu paní Grabowské, stojící na metodologických grafologických přístupech, ale i lidé „zevnitř“ oficiálně a bez omezení působících znalců ručního písma z Kriminalistického ústavu – viz dr. Valeška v uvedeném pořadu. Ukazuje se, že, namísto oborového zájmu tu dostává přednost jakási „válka“ mezi jednotlivými členy, kteří v zájmu vlastní záchrany obětují ty, s nimiž před časem sdíleli stejné názory nebo se jim aspoň přizpůsobovali. Zda jsou ještě tyto a podobné praktiky ve prospěch forenzních metod v oblasti písmoznalectví, je otázkou! Spíše si myslím, že tomu tak není a nasvědčuje to vcelku nedobrému stavu v oborech, které mají na starost zkoumání a odhalování společensky nebezpečných jevů, majících co dočinění se zákony a jejich porušováním. Více než o oborovou prestiž se tu odehrává podivná „stavovská válka“, jejíž obětí nakonec může být občan, který spoléhá na záštitu práva, zákonů a jejich naplňování.

Myslím si také, že konkurence grafologie i znalců ručního písma při Kriminalistickém ústavu nemusí být na škodu, nepůjde-li pouze o zisk, ale také o kvalitu vědeckého zkoumání a jeho šíření v rámci společenského uplatnění sloužícímu především ve veřejném zájmu.

Pokud i věda nazná konkurence z pohledu vývoje, měla by si podržet také ráz kvality etických a lidsko-právních přístupů. To není jen historie dávno minulá, to je budoucnost úrovně našich znalostí a jejich uplatňování.

A grafologie se skrze své forenzní přístupy o toto snaží. Její nositelé by měli dostat prostor ne kvůli osobním sympatiím nebo antipatiím, ale kvůli přínosům a společenské důležitosti, jež mohou z hlediska vývoje a stavu pro společnost mít a odvádět i do budoucna.

Mgr. Hana Svobodová, Ph. D.

[1] Srov. http://www.komoraexpertu.eu/files/O_co_vlastne_jde.pdf, s. 2